Inleiding

Welkom op de website over de Tachtigjarige Oorlog

 

Waar gaat het over?

Welkom op onze website over de geschiedenis van de Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw. Deze website heeft als onderwerp het grote politieke en godsdienstige conflict dat sedert het midden van de zestiende eeuw de Nederlanden verscheurde. De troebelen in de Lage Landen zijn later aangeduid als  "Opstand in de Nederlanden", als "Nederlandsche Oorlogen", "Nederlandse revolutie"  of  "Tachtigjarige Oorlog", met allerlei variaties in verschillende talen. 

Voor wie is het programma bedoeld?

Voor elke belangstellende lezer, dus niet alleen voor studenten en  wetenschappelijk geschoolde historici. Ook nieuwsgierige leerlingen op scholen in Vlaanderen en Nederland zijn van harte welkom. Daarom is het programma in het Nederlands aangeboden.  Overigens is de site in ontwikkeling; elke week wordt ze aangevuld.

Bezoekt u vaker een website, lees dan gewoon verder. Heeft u minder ervaring met "het web", klik dan op: "Hoe gebruik ik deze website?". 

Wie zijn wij?

Het programma is een initiatief van de Universiteit Leiden in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Leiden. Een team van onderwijsgevenden en deskundigen op het gebied van geschiedenis en kunstgeschiedenis, letterkunde en godsdienst, zorgt voor de invulling van het programma. Deze redactie bestaat niet alleen uit Leidse deskundigen, maar uit medewerkers in de hele Benelux. Daarnaast werkt de redactie samen met specialisten  in andere landen. Maar in beginsel heeft iedereen de mogelijkheid de redactie een tekst voor het programma aan te bieden. Op die manier kan ons programma een forum zijn voor internationale gedachtenwisseling.

Een programma in verschillende talen

In de zestiende-eeuwse Nederlanden werden net als nu twee talen gesproken: het Nederlands en het Frans. Vele bronnen zijn dan ook in deze beide talen geschreven. Daarnaast is het Spaans van groot belang als de taal van koning Filips II en zijn koninkrijken. Het conflict tussen de Spaanse koning en een deel van zijn onderdanen in de Nederlanden trok al snel de internationale aandacht: in Engeland, in het Duitse Rijk, in de Scandinavische landen, ja in half Europa. Ook thans blijft de internationale belangstelling voor het onderwerp onverminderd groot. 

De redactie beschouwt het daarom als haar plicht het programma in verschillende talen ter beschikking te stellen. Met name in de Romaanse talen is weinig verantwoorde informatie over de geschiedenis van de Nederlanden voor handen. Historici uit Frankrijk, Spanje en Itali menen nog altijd - helaas - dat voor een kennis van de periode kennis van het Nederlands niet nodig is. Om hierin te voorzien hebben leden uit de Nederlandstalige redactie samenwerking gezocht met buitenlandse deskundigen die wel Nederlands lezen en met hen afzonderlijke deelredacties gevormd. 

Nederlands: internationaal

Het Nederlands programma is het meest volledig en groeit ook het snelst. Alle onderdelen zijn in het Nederlands geschreven. Alleen in de rubriek Bronnen en Brieven zijn teksten opgenomen in de talen waarin zij zijn geschreven. Naast Nederlandstalige bronnen en brieven, vindt u hier dus ook teksten in het Frans, Spaans en Engels. Vertalingen zullen nog volgen. Gaat u echter naar het Franse of Engelse programma, dan treft u daarin alleen die teksten aan die in de betreffende taal geschreven of vertaald zijn. Dus: in de Franse site alleen Franse teksten, in de Engelse alleen Engelse, maar in het Nederlands alles.

Frans

Het Frans was in de zestiende eeuw de taal van het hof, de hoge adel en een belangrijk deel van de administratie. De Franstalige site heeft dan ook een eigen Rdaction, bestaande uit deskundigen in Belgi, Nederland en Frankrijk. Op dit moment functioneren de onderdelen Bellettrie, Cartes, en Sources.

Spaans

Het belang van het Spaans - eigenlijk: Castiliaans - voor de periode behoeft geen betoog. Het aantal contacten tussen deskundigen in Spanje en de Benelux neemt gelukkig snel toe. Op dit moment functioneren de onderdelen Fuentes en Literatura. Aan uitbreiding wordt hard gewerkt.

Engels

Op de Engelstalige site zijn op dit moment alleen nog Sources te vinden dankzij Dr. Alastair Duke van de University of Southampton. De site zal worden uitgebreid zodra de Franse en Spaanse onderdelen representatief zijn.

Duits

Het Duitstalige onderdeel is in ontwikkeling in samenwerking met Dr. Martina Fuchs van het Institut fr Geschichte van de Universitt Wien.

Leiden en de Opstand

De Universiteit Leiden heeft gekozen voor een programma over de Opstand in de Nederlanden om het buitengewone belang van deze periode in de nationale en internationale geschiedenis. Bovendien is de Universiteit in Leiden gesticht door prins Willem van Oranje, een jaar nadat de stad het beleg door de Spanjaarden had doorstaan. In een traditie van meer dan vier eeuwen hebben Leidse historici altijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving over de Opstand, zoals tot uitdrukking komt in het werk van Robert Fruin, P.J. Blok, J.J. Woltjer en S. Groenveld. In het programma biedt de Universiteitsbibliotheek portretten, handschriften, boeken en kaarten uit haar collectie in digitale vorm. Tot nu toe gebeurt dat nog vrij spaarzaam, maar door de ontwikkeling van een eigen beeldbank zal het aantal afbeeldingen in de nabije toekomst sterk toenemen.  

Veel plezier

Tenslotte hopen wij dat u als gebruiker veel profijt van ons programma zult hebben en dat u met plezier de onderdelen leest en bekijkt. Misschien heeft u speciale wensen - bijvoorbeeld de publicatie op het web van een tekst die u nodig heeft voor uw onderzoek of voor uw onderwijs. Laat u het de redactie dan weten, dan kunnen we bezien of we u kunnen helpen.


De redactie

  j.pollmann@let.leidenuniv.nl of g.a.c.van.der.lem@library.leidenuniv.nl

 

Auteursrechten 

Geen enkel onderdeel van dit programma mag worden verveelvoudigd en/of verspreid, noch schriftelijk, noch electronisch, noch op enigerlei andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bibliothecaris van de Universiteit Leiden.