Digitaliseringen

4967 objecten uit de collectie Frederik Muller nu online 

Frederik Muller 

Het Rijksmuseum Amsterdam bezit een rijke verzameling voorwerpen over de geschiedenis van Nederland. De collectie Frederik Muller vormt vandaag één van de belangrijkste en omvangrijkste bronnen voor de verbeelding van de geschiedenis van Nederland, vanaf de vroegste tijd tot ca. 1880. De verzameling - ook wel atlas genoemd - is in de jaren 1850-1880 opgebouwd door de Amsterdamse boekhandelaar, uitgever en verzamelaar Frederik Muller. 4967 objecten uit zijn collectie zijn nu online te raadplegen op de website geheugenvannederland.nl en het Rijksmuseum Amsterdam.

 

Retrodigitalisering bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

De reeks Rijks Geschiedkundige Publicatiën telt 450 delen met documenten over de geschiedenis van Nederland. Het eerste deel werd gepubliceerd in 1905.

Het Huygens ING digitaliseert deze serie (de RGP) en heeft een applicatie ontwikkeld om elektronisch door de boeken te bladeren. De electronische versie blijft zo dicht mogelijk bij de ontsluiting van de oorspronkelijke uitgave. Tegelijkertijd is er getracht van de nieuwe mogelijkheden van een digitale publicatie gebruik te maken door de tekst doorzoekbaar te maken, en, waar mogelijk, aanklikbare inhoudsopgaves en/of indexen toe te voegen. De digitale publicaties zijn te raadplegen op: www.historici.nl

Werken aangewezen voor digitalisering

Hieronder een overzicht van boeken in verband met ons onderwerp die aangewezen zijn voor digitalisering. N.B. Boeken die al gedigitaliseerd zijn, vindt u niet hier maar in de Bibliografie

Dutch Prints Online

Zie voor dit project: www.dutchprintsonline.nl

Geselecteerd voor digitalisering:

Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat, in de jaaren 1565-1567. : Uit veele oorspronglijke gedenkstukken saamgesteld / door Jona Willem te Water ... - Te Middelburg : By Pieter Gillissen, 1776-1796. - 4 dl. : ill. ; in-8. I. (1776); II. (1779); III. (1795); IV. (1796).
Digitale versie bij Googlebooks, exemplaar New York Public Library.
Plaatsingscode UB Leiden: 398 F 10-13; 1138 E 17-20
De versie van DPO zal ook doorzoekbaar worden.
 

Tales of the Revolt

Alfabetisch op auteur:

Baudartius, Wilhelmus:

Afbeeldinghe, ende beschrijvinghe van alle de veld-slagen, belegeringen, e¯n and're notable geschiedenissen, ghevallen in de Nederlanden, geduerende d'oorloghe teghens den coningh van Spaengien ... - t'Amsterdam : By Michiel Colijn, boeck-vercooper #op 't VVater in 't Huysboeck#, 1616. - [8], 880 p. : ill.,portr. ; in-4 obl. - ÿÛ 4 2ÿÛ 2 A-5V 4 5X 2
Auteur: Willem Baudaert van Deinse. - Met voortitel: De Nassavsche oorloghen / beschreven door Wilhelmum Baudartium van Deynse. - Met 285 genummerde gravures, waaronder 15 portretten, binnen de collatie. - Bibl.Belg. B-112.
Plaatsingscode UB Leiden: 1365 H 15

Bor, Pieter Christiaensz:

Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, beroerten, en borgerlyke oneenigheden ... / waerachtelijk en onpartijdelijk beschreven door Pieter Bor Christiaensz ; in XXXVII boeken, en IV stukken verdeelt ... voorts met een byvoeghsel van authentyke stukken en nieuwe registers vermeerdert. - T'Amsterdam : By de weduwe van Joannes van Someren, Abraham Wolfgangh, Hendrick en Dirck Boom, 1679-1684. - 4 dl. : ill. ; in-2
Gegrav. titel: Historie der Nederlandtsche oorlogen; franse titel: De Nederlandsche historien. - Impressum varieert. - Het 2e dl bevat t.o. p. 532 een dubbelbl. plaat: 'De moordt des prinsen van Oranje, tot Delft, in den jaare 1584', R. de Hoge invenit, Jan Luyken fecit. - Oorspr. uitg.: 1595-1634. - Reg. verschenen o.d.t.: Algemeene blad-wyser over de Historie ... / door Abraham van Poot. - Niet in Landwehr (de Hooghe). - Van Eeghen/Van der Kellen 9.
Plaatsingscode UB Leiden: 13 D 9, 1141 A 1

Groot, Hugo de:

Hugo de Groots Nederlandtsche jaerboeken en historien, sedert het jaer MDLV tot het jaer MDCIX; met de Belegering der stadt Grol en den aenkleven des jaers MDCXXVII; als ook het Tractaet van de Batavische nu Hollandtsche Republyk en de vrye zeevaert, met aanteeckeningen: voorts met het Leven des schrijvers, twee volkomen registers, en veele koopere platen verciert. / Alles vertaelt door Joan Goris. - t'Amsterdam, : by de weduwe van Joannes van Someren, Abraham Wolfgangk en Hendrik en Dirk Boom, 1681. - [46], 591, [79], 19, [4], 74 p. : portr., ill. ; in-2
Met tweede, gegraveerd titelbl. - Ter Meulen - Diermanse 749.
Plaatsingscode UB Leiden: 197 A 5, 1198 A 9

Gysius, Johannes:

Oorsprong en voortgang der Neder-landtscher beroerten ende ellendicheden. : Waerin vertoont worden, de voornaemste tyrannijen, moorderijen, ende andere onmenschelijcke wreetheden, die onder het ghebiedt van Philips II ... door zijne stad-houders in 't werck ghestelt zijn, gheduyrende dese Nederlantsche troublen ende oorlogen ... - [S.l.] : [s.n.], 1616. - [8], 411 p. : ill., portr. ; in-4
Auteur: Joannes Gijsius. - Wind, De 571-576.
Plaatsingscode UB Leiden: 704 F 27, 1497 E 18, THYSIA 1854

Meerbeeck, Adriaen van

Chroniicke vande gantsche vverelt, ende sonderlinghe vande seventhien Nederlanden : begrypende de tvveedrachten, oorlogen, veltslaghen, belegeringen ende inneminghen van landen ende steden, ende alle andere ghedenckvveerdighste saken, die geschiedt zijn vanden tijdt des keysers Caroli V. af, M.D. tot het jaer onses Heeren M.DC.XX. / seer ghetrouwelijck uyt verscheyden acten ende gheloofweerdighe schrijvers vergadert ende beschreven door M. Adrianvs van Meerbeeck van Antvverpen. - T'Antwerpen : by Hieronymus Verdussen ..., 1620. - [6], 1286, [36] p. : portr., gegrav. titelbl. ; in-2
Plaatsingscode UB Leiden: 1437 A 5, 1196 A 25

Meteren, Emanuel van:

Emanuels van Meteren Historie der Neder-landscher ende haerder na-buren oorlogen ende geschiedenissen. Tot den jare 1612 ... Is meda hier by gevoegt des autheurs leven : verrijckt beneffens de land-caerte met bij na hondert ... - Nu de laetstemael bij hem voor sijne doodt merckelijck verbetert en in 32 boecken voltrocken. - In s'Graven-Haghe, : by Hillebrant Iacobssz ..., 1614. - [8], 671, [15] bl. : ill., krt., portr. ; in-2. - * 8 A-4R 8 4S-4T 6 4V 2
Des autheurs leven door Simeon Ruytinck.
Plaatsingscode UB Leiden: 13 E 1, 1013 A 7

Reyd, Everhard van

Voornaemste gheschiedenissen inde Nederlanden ende elders beschreven, vanden jare 1566 totten jare 1583, in 't korte, ende van dien tijdt tot het jaer 1601, in 't langhe ... onrecht stellen / Everhart van Reyd. - Tot Arnhem : Gedruckt by Ian Iansz. Boeckverkooper, 1626. - XVI, 734, XIV p. : ill., portr. ; in-4
Plaatsingscode UB Leiden: 1176 B 11

Rosweyde, Heribert

Generale kerckelycke historie van de gheboorte onses H. Iesv Christi tot het iaer M.DC.XXIV. : Bewysende de vasten standt der H. Roomsche Kercke ... / Ghemaeckt door ... Cæsar Baronivs ende ... Henricvs Spondanvs. ; Ouersien, verrijckt, ende noch vermeerdert met eene besondere kerckelycke historie van Neder-landt ... alles door Heribertvs Ros-weydvs ... - T'Antwerpen, : by Ian Cnobbaert ..., 1623. - [10], 1360, [55], 212, [12] p. : grav. ; in-2. - 1# * 6 a-g 4 A-3N 6 3O 4. Met afzonderlijke titelp.: Kerckeliicke historie van Neder-landt. - Sommervogel VII, 203/20.
Hieruit alleen de kerckelycke historie van Neder-landt.
Plaatsingscode UB Leiden: 1220 A 14-15

Strada, Famiano:

R. P. Famiani Stradæ Romani è Societate Iesv De bello Belgico decas prima ab excessu Caroli V. Imp. vsque ad initia præfecturæ Alexandri Farnesii Parmæ, ac Placentiæ Ducis III. - Antwerpiæ : typis Ioannis Cnobbari, 1635. - [16], 629, [75] p. : gegrav. titelbl. ; in-8
Het impressum is ontleend aan het gegrav. titelbl. - 1e uitg.: 1632. - Bibl. Belg. S 27.
Plaatsingscode UB Leiden: 397 F 20