Staten-Generaal

 

Website

Resolutiën Staten-Generaal 1610-1625

Literatuur

De vergadering van de Staten-Generaal in de Republiek voor 1795 en de publiciteit / Joop W. Koopmans. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, ISSN 0165-0505: vol. 120 (2005), afl. 3, pag. 379-396, 516-517. Met samenvatting in het Engels.

Het ontstaan van het Nederlandse Statenbewind : monarchomachistische import of product van eigen bodem? / F. Postma. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, ISSN 0165-0505: vol. 12 (2005), afl. 3, pag. 362-378, 516. Met samenvatting in het Engels.

Parlementen in de Nederlanden / gastred. Henk te Velde. - Den Haag : KNHG, 2005. - ill. ; 24 cm. - (Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, ISSN 0165-0505 ; dl. 120 (2005, afl. 3). Themanummer. - Omslagtitel.

The letters of Adriaan Damman (-1605), Dutch ambassador at the court of James VI and I / Katrien A.L. Daemen-de Gelder. In: Lias : sources and documents relating to the early modern history of ideas, ISSN 0304-0003: vol. 31 (2004), afl. 2, pag. 239-248.

Resolutionen der Generalstaaten, 1576-1625 : Niederländische Regesten zur späten Hansegeschichte / übertr. und bearb. von Karl-Klaus Weber. - Norderstedt : Books on Demand, cop. 2004. - XII, 288 p. ; 23 cm. Met lit.opg., reg. ISBN 3-8334-1516-9

De Staten-Generaal en de oprichting van de VOC / Henk J. den Heijer. In: Roemrucht verleden : de Staten-Generaal en de VOC: (2002), p. 9-23.

Roemrucht verleden : de Staten-Generaal en de VOC / Jaap R. Bruijn ... [et al.]. - Den Haag : Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2002. - 88 p. : ill. ; 21×21 cm
Bijdragen aan het symposium `De Staten-Generaal en de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie'. - Met lit. opg.. ISBN 90-9015770-0 geb.

Monarchies, States Generals and Parliaments : the Netherlands in the fifteenth and sixteenth centuries / H.G. Koenigsberger. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2001. - XIX, 381 p. : ill., krt. ; 24 cm. - (Cambridge studies in early modern history). Met lit. opg. en index. ISBN 0-521-80330-6

Die Grafschaft Lingen 1580 bis 1605 im Spiegel niederländischer Quellen / von Karl-Klaus Weber. In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte : neue Folge der "Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen", ISSN 0078-0561: vol. 71 (1999), pag. 259-287.

Johan Dorre : de moeizame weg naar vertegenwoordiging in de Staten-Generaal / R. Reitsma. In: Mensen van de nieuwe tijd : een liber amicorum voor A.Th. van Deursen: (1996), p. 58-69.

Resolutiën der Staten-Generaal: Nieuwe reeks, 1610-1670. - 's-Gravenhage : Nijhoff [etc.], 1971-.... - .. dl. ; 28 cm. - (Rijks Geschiedkundige Publicatien. Grote Serie.). Vanaf dl. 6 uitg.: 's-Gravenhage : Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden : van statenvergadering tot volksvertegenwoordiging / [onder redactie van S.J. Fockema Andreae en H. Hardenberg]. - Assen : Van Gorcum & comp, 1964. - [12], 341 p. : ill. ; 23 cm. Lit. opg.

Actes des États Généraux des Pays-Bas, 1576-1585 : notice chronologique et analytique / par Gachard. - Bruxelles [etc.] : Muquardt [etc.] ; La Haye : Nijhoff, 1861-1866. - 2 dl. ; 22 cm. - (Publications de la Commission Royale d'Histoire). T. 1: 6 septembre 1576-14 août 1578. - 1861. - T. 2: 15 août 1578-30 décembre 1580. - 1866.

Disputatio historia juris publici, continens ordinum generalium totius Belgii historiam ab obitu Requesentii usque ad expugnatam Antverpiam : 1576-1584 ... / Fredericus Guilielmus Adrianus van Knobelsdorff. - Lugduni Batavorum : Emeis, 1835. - 114 p. ; 23 cm. Proefschrift Leiden.

Dissertatio historico-juridica de comite Leycestris quondam confoederatis Belgii regionibus praefecto / Franciscus Petrus Bijleveld. - Lugduni Batavorum : H.W. Hazenberg, 1819. - VI, 127 p. ; in-4. Proefschrift Leiden.

Extract uit de resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. : Donderdag den 28 augusti 1777 ... - [S.l.] : [s.n.], [1778] (Te Haarlem : gedrukt ter boekdrukkery van Johannes Enschedé en zoonen ...). - [36] bl. : facs. ; in-2. - [A-B] 2 [C] 10 [D] 12 [E] 6 [F] 4 [G] 2 (A1, D1, E5 blanco; E6 ontbreekt, blanco?)
Zonder afzonderlijk titelblad. - Bevat: 't Origineel provisioneel tractaat van de naerdere Unie, tusschen die van den Furstendom Gelder en Graafschap Zutphen ... geraampt tusschen die Gedeputeerden van Holland, Zeeland ... geteekent te Utrecht 6 Dec. 1578 (gedrukt met de oude letters van de Delftse drukker Aelbert Hendricxz); 't Origineel tractaat van de naerdere Unie, tusschen ... Gelre en ... Zutphen ... 23 Jan. 1579, en d' Origineele acte van submissie, waar by de middelen van constraincte tegens onwillige provintien zyn gearresteert ... 13 Julij 1579.

Nederlandtsche placcaet-boeck / waerinne alle voornaemste placcaten, ordonnantien, accorden, ende andere acten ende munimenten, uyt-ghegeven by de ... Staten Generael der Vereenigde Nederlantsche Provintien sedert ... 't jaer 1581, tot op den teghenwoordighen jare 1644 .... - Tot Amsterdam : by Jan Janssen, 1644. - [XXII], 572, [IV];[X], 558 p. : ill. ; .. cm. Frontisp. met titel: Placcaten ende ordonnantien der ... Staten Generael der Vereenigde Nederlanden. - Verzameld en uitgeg. door Gerrit Schaep.

Repertorium van de placcaten, octroyen ende ordonnantien, staende geregistreert inde memoriael-boecken vanden Hove van Hollandt ... : Beginnende anno 1513. ende eyndende anno 1642. Als mede een Repertorium van alle de placcaten ..., geémaneert ende uyt-gegeven by de ... Staten Generael der Vereenichde Nederlanden ..., beginnende anno 1584. ende eyndende anno 1642. incluys .... - 'sGravenhage : Johannes Verhoeve, 1643. - 4-o

Articles, of a treatie of truce. Made and concluded in ... Antwerp, the 9. of April 1609 betweene the commissioners of ... Albert and Isabella ... . Together with the commissioners and deputies of ... the Estates Generall of the United Provinces of the Low-countryes ... .. - The Hague : by Hillebrant Jacobsz, London, pr. for George Potter and Nicholas Bourne, 1609. - 4-o. STC 18456.

Propositie ghedaen by Otto Hartius ende Ieronimus Comans rechtsgheleerde van Brussel, inde vergaderinghe vande heeren Staten Generael in s'Grauen-Haghe den xvi. May 1593. - ['s Gravenhage] : [Aelbrecht Hendricksz.], [1594]. - [4] p. ; in-4. Koptitel. - Knuttel 904.