Limburg

Joep Leerssen, 'De heimelijk spottende soldaat Švejk. Limburg (B/NL)', in: Het geheugen van de Lage Landen / Jo Tollebeek & Henk te Velde (red.) - Rekkem : Ons Erfdeel, cop. 2009. - 271 p. : ill. ; 25 cm. Met lit. opg., reg., pp. 27-33

Limburg in 't geweer : oorlogsleed in het Land van Loon van Alva tot Napoleon / Julien Daenen en Jozef Mertens (eds.). - Bilzen : Landcommanderij Alden Biesen, 2008. - 263 p. : ill., foto's. ; 27 cm. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de Landcommanderij Alden Biesen van 11 okt. t/m 14 dec. 2008. - Met indices.
ISBN 978-90-805606-0-4

Boerenschansen : verscholen voor Staatsen en Spanjaarden / Jos Wassink, Wiel Nouwen. - [Weert] : Stichting Weerter Historie, 2008. - 195 p. : ill., krt., foto's. ; 30 cm. Met lit. opg. ISBN 978-90-9023611-7 geb.

E.M. Braekman, 'Les origines de la Réforme dans la vallée de la Vesdre', Bulletin - Chronique de la Société Royale d'Histoire du Protestantisme Belge, bulletin no. 136, juin 2006.

Limburg, de 80-jarige Oorlog en de Vrede van Munster / door Jac. van den Boogard. - [Maastricht] : Provincie Limburg, 1998. - 23 p. : ill. ; 20 cm. Omslagtitel: Limburg in de 80-jarige Oorlog, eeuwige vrede 1648-1998.

Kleine atlas voor de geschiedenis van beide Limburgen / samengesteld door een red.commissie o.l.v. J.H.M. Wieland ; projectbegeleiding en kartografie: Provincie Limburg (Nederland): Hoofdgroep R.O.V., afdeling A.Z. en bureau Tekenkamer, W.H.P.M. Roijen. - 2e dr. - Schalen variërend van [ca. 1:2.500] tot [ca. 1:5.000.000] ; (O 004 49-O 006 14/N 051 47-N 050 41). - Leeuwarden [etc.] : Eisma, cop. 1989. - X, 118 p. ; 31 cm
De 400 kaarten waarop deze atlas gebaseerd is kunnen geraadpleegd worden bij de afd. Documentatie Limburg van de Stadsbibliotheek Maastricht. - De meeste kaarten zijn reeds eerder gepubliceerd, slechts enkele zijn speciaal voor deze uitgave getekend. - Lijst met 'verklaring van termen', 'tijdstabel' (beiden samengesteld door P.J.H. Ubachs), 'bronvermelding per kaart' en literatuurlijst.
ISBN 90-70052-71-7

Eenheid en scheiding van de beide Limburgen : verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen / [I. Schöffer ... et al.]. - Leeuwarden [etc.] : Eisma, 1989. - VII, 248 p. : ill. ; 23 cm. - (Maaslandse monografieën ; 47). Ook verschenen in de reeks: Werken / uitg. door de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg ; nr. 24. ISBN 90-70052-75-X geb.

Protestantisme aux frontières : la Réforme dans le duché de Limbourg et dans la principauté de Liège (XVIe-XIXe siècles) : actes du colloque du Centre Interuniversitaire d'histoire du protestantisme et de la Réforme catholique tenu à Verviers les 22 et 23 avril 1983 / textes rassemblés par Philippe Denis ; conclusion par Richard Stauffer. - Aubel : Gason, 1985. - 294 p. : facs., ill., krt. ; 22 cm. - (Homo classicus ; 1) Met index.

Geschiedenis van de beide Limburgen : beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg / [door] W. Jappe Alberts. - 2e dr. - Assen : Van Gorcum, 1974-1983. - 2 dl. ; 24 cm. - (Maaslandse monografieen ; 15, 17). ISBN 90-232-0999-0 (dl. 1). ISBN 90-232-1100-6 (dl. 2). Dl. 1: Tot 1632. - 209 p. - Dl. 2: Vanaf 1632 tot 1918. - 315 p.

Histoire du Duché de Limbourg / par Marcellin Lagarde. - Bruxelles : A. Jamar, [1848?]. - XI, 234 p. : ill. ; 19 cm. - (Bibliothèque national, Série historique)

Histoire generale de la gverre de Flandre : divisee en devx parties : contenant tovtes les choses memorables aduenuës en icelle depuis l'an M.D.LIX. iusques à present / par Gabriel Chappvys. - Edition novvelle, avgmentee des sieges memorables de Breda, Grol, Boisleduc, ... & autres places / auec une briefue description des prouinces du Pays-bas, & enrichissement de figures. - A Paris : Chez Robert Foüet, 1633. - in-2.

Iovrnael. Oft dagh-register, van alle de gedenckwaerdige oorloghsche gheschiedenissen voor-ghevallen zedert den 29. may 1632, dat Syne Excellentie den doorluchtighsten prince van Orangien van Nieuw-Meghen optrock naer de Maese, tot op sijne victorieuse wederkomste inden Haghe, met de belegeringen ende veroveringen der steden Venlo, Roermunde, Stralen, Maestricht, ende andere meer, soo in't hertochdom van Limborgh als elders, Hier zyn ook ingevoecht de verclaringen by den graeven Hendric van den Bergh ende VVarfuse, uytgegeven tot verantwoordinge van hun afwycken van des koninghs van Spanjens gehoorsaemheyt, item de proceduren vande Spaensche tegen henluyden met meer andere schriften.. - Amsterdam, f. P. Walschaert, 1633, 1633. - 86 p. ; in-4. - ÿÛ2 A-L4 (L4 blank). Knuttel 4298.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1633: 7

Poincten ende articulen, gheaccordeert aen die vande stadt van Limbourgh, door d'heere Staeckenbroeck, lieutenant generael vande cavallerie, commanderende over de belegeringe vande voorsz stadt, van wegen sijne excell. den prince van Oraengeen. Mitsgaders, de articulen, geaccordeert door den heere Staeckenkenbroeck, [...] aen d'heere grave van Noyel, gouverneur ende capiteyn generael vande stadt, casteel ende hertoghdom van Limborgh, ende andere landen van over Maze, mitsgaders aen het garnisoen vande voorsz. stadt.. - 'sGraven-haghe, wed. ende erffg. H.J. van Wouw prs, 1632, 1632. - [8] p. ; in-4. - A4
Concluded 08-09-1632. - Text in Dutch and French. - Some copies have Limbourgh and Oraengeen[!] in the title. - Knuttel 4253 / Knuttel 4254.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1632: 1