Venlo


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden  / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. - Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 436-438.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 12, 147.​


Literatuur

De stad en de vesting Venlo / [tekst: Theo Huijs]. - Venlo : Gemeentearchief Venlo, [1993]. - [12] p. : ill. ; 30 cm. - (Lesbrief / Gemeente Venlo ; 2). Omslagtitel.

Venlo binnen en buiten zijn muren / Albert Lamberts ; [medew.: J. Biesmans et al.]. - Venlo : Dagblad voor Noord-Limburg, 1984 (Venlo : VanGrinsven). - 224 p. : ill. ; 27 cm
Met lit. opg. ISBN 90-70285-43-6 geb.

Historische tentoonstelling "Venlo vestingstad" : Goltziusmuseum Venlo van 31 juli t/m 30 september 1971. - [S.l.] : [s.n.], 1971. - [64] p. : ill. ; 30 cm. Omslagtitel. - Tentoonstellingscatalogus.

Stukken betreffende ketterij en beeldenstorm te Venlo / medegedeeld door J.C.J. Kleyntjens. - [Utrecht : Kemink], [1935]

Bijdragen tot de geschiedenis der hervorming in het Overkwartier van Gelderland (1543-1568) : (Roermond, Venlo en omstreken) / door J.S. Van Veen. - [S.L.: s.n.], [1905]

"Un homme perdu dans une ville perdue". Nicolaas van Brederode en het beleg van Venlo in 1637 / J.P.G.M. Vaessen. In: Maasgouw: vol. 112 (1993), pag. 211-224

Overgave van de vesting Venlo; 1637 / P.L.J.M.A. Müller. In: Militair-rechtelijk tijdschrift, ISSN 0920-1106: vol. 29 (1933-1934), pag. 336-341.

Oude drukken

Reden waerom den Gouverneur van Venlo de voorsz. Stadt aen den Cardinael Infant heeft moeten overgheven naer weynigh teghenweer. - [S.l.] : [s.n.], [1637]. - 1 bl. ; in-pl. Ook beschikbaar in microvorm. - Knuttel 4498.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4112

Articulen, Geaccordeert aenden Gouverneur, Capiteynen, Officieren ende het Guarnisoen der Stadt Venlo. - [S.l.] : [s.n.], [1637]. - 8 p. ; in-4. In het Nederlands met Franse vertaling. - Rechts appostille van den Kardin. Infant, gedagt. 25 Augustus 1637. - Ook beschikbaar in microvorm. - Knuttel 4497.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 4111

Histoire generale de la gverre de Flandre : divisee en devx parties : contenant tovtes les choses memorables aduenuës en icelle depuis l'an M.D.LIX. iusques à present / par Gabriel Chappvys. - Edition novvelle, avgmentee des sieges memorables de Breda, Grol, Boisleduc, ... & autres places / auec une briefue description des prouinces du Pays-bas, & enrichissement de figures. - A Paris : Chez Robert Foüet, 1633. - in-2.

Iovrnael. Oft dagh-register, van alle de gedenckwaerdige oorloghsche gheschiedenissen voor-ghevallen zedert den 29. may 1632, dat Syne Excellentie den doorluchtighsten prince van Orangien van Nieuw-Meghen optrock naer de Maese, tot op sijne victorieuse wederkomste inden Haghe, met de belegeringen ende veroveringen der steden Venlo, Roermunde, Stralen, Maestricht, ende andere meer, soo in't hertochdom van Limborgh als elders, Hier zyn ook ingevoecht de verclaringen by den graeven Hendric van den Bergh ende VVarfuse, uytgegeven tot verantwoordinge van hun afwycken van des koninghs van Spanjens gehoorsaemheyt, item de proceduren vande Spaensche tegen henluyden met meer andere schriften.. - Amsterdam, f. P. Walschaert, 1633, 1633. - 86 p. ; in-4. - ÿÛ2 A-L4 (L4 blank). Knuttel 4298.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1633: 7

Korte beschrijvinge ofte Iovrnael van de op-treckinge des door-luchtigen Prince van Orangiën, den 29. Mey 1632 van Nieu-megen, naar de Mase, de in-neminge der steden van Venlo, Rovrmvnde, ende Stralen; ende de seer gedenck-vveerdige belegeringe ende veroveringe van de oude en vermaerde stadt Maestricht; als mede de steden in't vorstendom van Limborgh: alles tot de victorieuse vveder-komste toe van Sijne hoog-gem. Exc. : Mitsgaders een lyste vande geblevene ende gequetste graven, colonellen, capiteynen, bevel-hebberen en soldaten, ende vorders vvat vveerdigh vvas te notéren van vveder-zijden. : Met een seer uyt-nemende nette kaerte van de voorn. treffelijcke belegeringe der voorseyde stadt Maestricht en seer duydelijcke aen-wijsingen daer inne gestelt, tot meerder openinge van't voorsz. iournael / 'twelck is eenvoudiglijck, en naer waerheyt in't Engels beschreven door Hendrick Hexham. ; Ende getranslateert in 't Neder-duyts, door J. van Langenhoven. - In 'sGraven-Hage : vvt-gegeven by Henricvs en Gvilielmvs Hondivs, 1633. - [IV], 52 p., [4] p. krt. : ill. ; in-2
Vert. van: A journall of the taking in of Venlo, Roermont, Strale, the memorable siege of Mastricht, ... Delph, 1633. - Bevat 2 kaarten, waarvan de 2e is een 'Nieuwe caerte vande Oost en Wester Schelde'; bevat tevens de teksten v.d. accoorden gesloten bij de overgave van deze gebieden.
AUTHORS: Hendrick Hexham, J. van Langenhoven

Articvlen, by sijne excell. den heere prince van Orangien geaccordeert aende magistraet [...] der stadt Venlo. - [1632], [1632]. - in-4. - A2. Issued 03-06-1632. A1, l. 8: Vrijhed¯e,. - Knuttel 4211.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 3780

Trivmph basvyn over de geluckige victorie ende heerlijcke over-winninge der stadt Maestricht, mitsgaders de steden Venlo, Rourmonde, Stralen, Erckelens, Sittert, ende Limburgh met het landt daer aen behoorende : gewonnen door den door-luchtigen, Hoogh-geboren vorst Frederick Henrick Prince van Oranjen, Grave van Nassau ... int jaar 1632 / historysche wijse in rijm gestelt, door B. Rvyssenberch. - Gedruckt in 's Graven-Hage : voor Anthony Iansz. Tongerloo ; Gedruckt in 's Graven-Hage : by I. Burchoorn, [1632]. - 14 p. ; in-4
Colofon: Gedruckt in 's Graven-Hage, by I. Bvrchoorn.

Jan Vander Veens Verbaasde Fama Over de treffelijcke ongemeene Zeghe der wijtberoemde Stadt Maastricht, ende der Steden Venlo, Ruermonde, Stralen, Zittert ende Limborgh: mitsgaders ses Schanssen, verovert door 't beleyt des ... Prince van Orangien, ... int Jaar 1932. - t'Amsterdam, : Voor Pieter Walschaert, 1632. - 8 p. ; in-4. Knuttel 4255, W. 2217 (andere dr.).

Beschrijuinghe Der stadt van Ventlo, ende haer stercte, hoe ende in wat maniere de selue beleighert, beschoten ende victorieuselijck ghewonnen is. : Door onsen ghenadighe Heere Prince van Parma, ... : De tvveede victorie van sijn Hoocheyt nae de Reconciliatie van Antvverpen. - Gheprint Thantwerpen : bij my Mattheeus de Rissche ..., 1586. - 6 p. ; in-4. Ook beschikbaar in microvorm. - Knuttel 770a.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 668