Zutphen

 

Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 - schakels tussen verleden en heden  / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. - Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 446-447.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 14-15, 46, 141.

Nijhoff/Van Hattum, Bibliotheek van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw. 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1953 > verwijst naar: A. van Slichtenhorst, Geldersse geschiedenissen, 1653 (en 1654), 281. 

Literatuur

Vestingstad Zutphen : elf eeuwen versterken en verdedigen / Michel Groothedde, Jeroen Krijnen. - Zutphen : Walburg Pers, cop. 2005. - 84 p. : ill., krt. ; 21×21 cm. Uitg. met medew. van de Gemeente Zutphen en KdW ARCHITECTEN BNA, naar aanleiding van de gelijknamige expositie in de Bourgonjetoren, geopend op 11 september 2004. - Met lit. opg. ISBN 90-5730-380-9

Een "gemeine landtsregierung" voor Gelre en Zutphen? : de mislukte pogingen om in het gewest Gelre en Zutphen tot één College van Gedeputeerde Staten te komen / door Frank Keverling Buisman, in: Om daarmee vrijelijk te doen naar wil ende welgevallen : rechtshistorische opstellen aangeboden aan prof. mr. A.Fl. Gehlen . -  [Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap], 1998. - p. 159-188

Oranje in Zutpen : 400 jaar Zutphen en Oranje 1591-1991 / samengest. door Anette C.J. de Lange en Bert Looper. - Zutphen : Gemeentearchief, 1991

De kerkeraad van Zutphen in beraad (1591-1621) / Mathieu G. Spiertz. - Nijmegen : Faculteit der Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit, 1991

Kritisch onderzoek betreffende de oorlogvoering van het Spaans leger in de Nederlanden in de XVIe eeuw, nl. de bestraffing van opstandige steden / door L. van der Essen. - Brussel : Paleis der Academiën, 1950-1960. - 9 dl. ; 27 cm. Vanaf dl. 2 o.d.t.: Kritische studie over de oorlog(s)voering van het Spaanse leger in de Nederlanden tijdens de XVIe eeuw. - Met lit.opg.
I: Tijdens het bewind van Alva. - 1950. - 36 p. ; 26 cm. - (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; jrg. 12, no. 1). Met lit. opg., pp. 28-29
Plaatsingscode UB Leiden: Open Magazijn kast 14762, V 4058 12: 1

De inneming van Zutphen door de Spanjaarden op 16 November 1572 / [door J. Gimberg en D. Bruins]. - [S.l.], 1922

Bannerheeren en Ridderschap van Zutphen van den aanvang der beroerten in de XVIe eeuw tot het jaar 1795 / door W.J. d'Ablaing van Giessenburg. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1877-1885

Zutphen en Naarden, of De nieuwe vuurproef der vrijheid / door J.P. Schaberg. - Wageningen : Bronsveld, 1872

Geschiedenis der stad Zutphen, van de vroegste tijden tot 1795 / door R.W. Tadama ; met pltn. en krt. - Arnhem [etc.] : Nijhoff [etc.], 1856. - XVI, 352, [III] p. : ill., krt. ; 23 cm

Brieven van en aan Adolf Graaf van Neuwenaar, Stadhouder van Gelder, Zutphen en Overijssel enz., over de krijgsverrigtingen in 1585 / meegedeeld uit het archief van Groningen door H.O. Feith. - Utrecht, [1853]. Overdr. uit: de Codex diplomaticus Neerlandicus van het historisch genootschap te Utrecht; 2e serie, 2e dl, de afd.

Beschrijuinghe oft cort verhael, van het ontset der stadt Zutphen, ende vande wonderlijcke victorie deur het selue ontsedt gheschiet. - Antwerpen : Mattheus de Rische, 1586. - 8 p. ; 19 cm
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 680

Extract uit de resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. : Donderdag den 28 augusti 1777 ... - [S.l.] : [s.n.], [1778] (Te Haarlem : gedrukt ter boekdrukkery van Johannes Enschedé en zoonen ...). - [36] bl. : facs. ; in-2. - [A-B] 2 [C] 10 [D] 12 [E] 6 [F] 4 [G] 2 (A1, D1, E5 blanco; E6 ontbreekt, blanco?). Zonder afzonderlijk titelblad. - Bevat: 't Origineel provisioneel tractaat van de naerdere Unie, tusschen die van den Furstendom Gelder en Graafschap Zutphen ... geraampt tusschen die Gedeputeerden van Holland, Zeeland ... geteekent te Utrecht 6 Dec. 1578 (gedrukt met de oude letters van de Delftse drukker Aelbert Hendricxz); 't Origineel tractaat van de naerdere Unie, tusschen ... Gelre en ... Zutphen ... 23 Jan. 1579, en d' Origineele acte van submissie, waar by de middelen van constraincte tegens onwillige provintien zyn gearresteert ... 13 Julij 1579.